Valitsustevaheline konverents, IGC

Meeting room at the Laeken Summit (Photo: EU Commission)

ICG on Euroopa Liidu otsuseid tegev organ. Kõik otsused tuleb teha ühehäälselt kõigi liikmesriikide poolt.

Euroopa Liidu aluslepinguid võib muuta vaid pärast valitsustevahelist konverentsi, kus on esindatud kõik liikmesriigid.

Valitsustevahelise konverentsi tulemusel valmib leping, mis saadetakse liikmesriikidele ratifitseerimiseks. Enne lepingu jõustumist ratifitseeritakse see vastavalt iga riigi põhiseadusliku korrale.

Tulevik

Euroopa Tulevikukonvent tegi ettepaneku, et Euroopa Ülemkogu võiks lihthäälteenamusega otsustada konvendi kokkukutsumise, mis koosneks Euroopa Parlamendi, rahvusparlamentide, riikide valitsuste ja Euroopa Komisjoni esindajatest. See konvent võtaks ühisel kokkuleppel vastu muudatused tulevases põhiseaduses. Seejärel peavad need muudatused ratifitseerima kõik liikmesriigid. Põhiseaduse projekti artiklis I-24.4 on lubatud peaministritel muuta kõik ühehäälsust puuduvad artiklid kvalifitseeritud häälteenamuseks ilma eelneva ratifitseerimata.