Paindlikkuse klausel

The seat of the European Parliament in Strasbourg (Photo: Quedza)

Euroopa Liit võib vastu võtta otsuseid vaid juhtudel, kui selleks on olemas juriidiline alus tulenevalt asutamislepingutest. Euroopa Liidu leping sisaldab nn paindlikkuse klauslit, mida on kasutatud EL seadusandlike volituste laiendamiseks.

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 308 võib Euroopa Liit valitseda valdkondades, kus ühenduse mingi eesmärgi saavutamiseks osutub vajalikuks ühenduse meede, mille jaoks teistes artiklites ei ole sätestanud vajalikke volitusi. Seda klauslit kasutati eriti 1970ndatel ja 1980ndatel aastate selleks, et suurendada EL pädevust enne Ühtse Euroopa akti  (SEA) vastuvõtmist 1987. aastal, millesse viidi sisse rohkem artikleid ja peatükke, mis andsid Euroopa Liidule seadusandlikud volitused sellistes valdkondades nagu keskkond, teadusuuringud, arengukoostöö ja regionaalpoliitika.

Tulevik

Euroopa Liidu põhiseadus säilitab paindlikkuse klausli, mis võimaldab paindlikult kohandada EL pädevust liidu poliitikate raames.

Praegu kehtivat paindlikkuse klauslit saab kasutada vaid seoses siseturuga. Uus klausel hõlmab kõiki Euroopa Liidu valdkondi.

Vt. põhiseaduse projekti  artikkel I-17.