Eelarve

Official Journal of the European Union (Photo: www.ec.europa.eu/budget)

Euroopa Liidu eelarve koostab Euroopa Komisjon ning selle üle otsustavad nõukogu ja Euroopa Parlament. Nõukogu ministritel on viimane sõna nn kohustuslike kulude osas, mis lähevad peamiselt põllumajanduseelarvesse.

Euroopa Parlamendil on viimane sõna mittekohustuslike kulutuste osas, mida kasutatakse enamike teiste eesmärkide täitmiseks.

Kulude liigitamise üle on peetud mitmeid vaidlusi, mille tulemusena on Euroopa Parlament aastate jooksul endale volitusi juurde võitnud.

Mittekohustuslike kulude osakaal eelarves on suurenenud 8%-lt seitsmekümnendatel aastatel 58%-le 2003. aastal.

Eelarvekulude liigitus on nüüd sätestatud institutsioonidevahelises lepingus.

Nõukogul on ainuõigus otsustada eelarve tulude poole üle, mille moodustavad tollimaksud, põllumajandusmaksud, trahvid, 1% käibemaksubaasist pluss rahvusliku koguproduktiga seotud sissemaksed.

Euroopa Liidu tuludele on kehtestatud ülempiir (omavahendid ), mis peab jääma alla 1,27% kogu rahvuslikust koguproduktist. Eelarve võib ületada 1,27% vaid liikmesriikide vahelise üksmeelse kokkuleppe korral.

Tulevik

Euroopa Tulevikukonvent teeb ettepaneku kaotada ära erinevus kohustuslike ja mittekohustuslike kulude vahel ning anda Euroopa Parlamendile viimane sõna eelarvekulude üle otsustamisel ja nõukogule viimane sõna EL tulude ja nende allikate üle otsustamisel.

Lingid

http://europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm