Põhiõiguste harta

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta võeti vastu Nice’is 2000. aasta detsembris "poliitilise deklaratsioonina". See koosneb 54 artiklist, mis on kogutud kokku peamiselt Euroopa inimõiguste konventsioonist .
Euroopa Kohus  teatas, et ta on nõus arvestama harta põhimõtetega oma otsuste tegemisel, isegi kuigi tegemist ei ole juriidiliselt siduva dokumendiga. Euroopa Kohus on juba mitmete kohtuasjade lahendamisel viidanud hartale.

Märkused

Tulevik

 Euroopa Tulevikukonvent  otsustas inkorporeerida harta uude EL põhiseadusesse juriidiliselt siduva dokumendina. Põhiseaduse projekt "tunnustab hartas sätestatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, mis moodustavad põhiseaduse teise osa (Artikkel I-7).

Lingid

See also the Convention working group on the Charter
http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF
http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en