Euroopa Kohus

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Luksemburgis asuv Euroopa Kohus mõistab kohut Euroopa asutamislepingutega kaetud valdkondades. EL õigusküsimuste viimase tõlgendamise õigus asutamislepingute alusel kuulub Euroopa Kohtule.

Euroopa Kohus lahendab vaidlusi, mis on esitatud kodanike või assotsiatsioonide poolt, liikmesriikide omavahelisi vaidlusi, vaidlusi liikmesriikide ja EL institutsioonide vahel ning EL institutsioonide vahelisi vaidlusi.

Kohtu kooseisu kuulub igast liikmesriigist üks kohtunik ning üheksa peaadvokaati, kes valmistavad ette kohtuasju. Kohtunike töö toimub kodades.

Euroopa Kohus lahendab vaid esimese samba  (rahvusüleseid) küsimusi ja seepärast on kohtu ametlikuks nimetuseks Euroopa Ühenduse Kohus.

Nice’i lepinguga omandas Euroopa Kohus pädevuse ka teatud justiits- ja siseküsimustes ja seetõttu võib teda nüüd nimetada Euroopa Liidu Kohtuks.

Luksemburgis asuval kohtul on olnud oluline osa asutamislepingute tõlgendamisel, mis on võimaldanud EL pädevust olulisel määral laiendada.

1964. aastal otsustas kohus Costa vs. Enel  kohtuasjas, et EL õigus peab trumpama üle rahvusriigi õiguse (olema ülimuslik selle suhtes). Internationale Handelsgesellschaft ja Simmenthal  kohtuasjas 1970. aastal otsustas kohus, et EL õigus trumpab üle ka rahvuslikud põhiseadused (on ülimuslik nende suhtes).

Tulevik

Kui põhiõiguste harta  muudetakse juriidiliselt siduvaks vastavalt põhiseaduse projekti ettepanekule, saab Euroopa Kohtust rivaal Strasbourg’is asuvale the Inimõiguste Kohtule , sest mõlemad hakkavad tegelema inimõiguste küsimustega.